ładowanie
Wersja kontrastowa strony
Zanurz się
w krynickim zdroju wiedzy i kultury!
Jesteśmy z Wami już od 1947 roku!
.
Wstrzymaj

Klauzula informacyjna - korespondencja mailowa

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.Urz. UE L 119 z 2016, s.1) dalej RODO informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju z siedzibą przy Al. in. L. Nowotarskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: bp@bibliotekakrynica.pl, nr tel. 18 471 22 03.

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju wiadomości jak również prowadzenia korespondencji mailowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli przesłana korespondencja będzie dotyczyła podjęcia przez administratora działań na podstawie przepisów prawa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. W przypadku korespondencji przesłanej w innych celach niż określone powyżej dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. udzielonej zgody w celu udzielenia odpowiedzi;

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcy usług IT, a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;

5. dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – przez czas określony w tych przepisach;

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo usunięcia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO;

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów;

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Bibloteka narodowa instytut ksiazki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ACADEMICA - Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych polona.pl dyskusyjny klub ksiażki Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego instytut ksiazki - komputery dla  bibloteki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
idź do początku strony